Budapest I. kerületi
PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM
„Tudás, Vidámság, Jövő”

Adatvédelem


Budapest I. Kerületi Petőfi Sándor Gimnázium
Adatkezelési Szabályzat

Tartalomjegyzék

1. Általános rendelkezések
1.1. Az adatkezelési szabályzat jogszabályi alapja és célja
1.2. Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya

2. Az intézményben nyilvántartott adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja

3. Az adatok továbbításának rendje
3.1. Az adatok továbbításának általános szabályai
3.2. Az intézményen belüli adattovábbítás
3.3. Adattovábbítás külső megkeresés alapján
3.4. Adattovábbítás külföldre

4. Az adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak körének meghatalmazása

5. Az adatkezelés technikai lebonyolítása
5.1. Az adatkezelés általános módszerei
5.2. A munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók (alkalmazottak) személyes adatainak kezelése
5.3. A munkára jelentkezők, pályázók adatainak kezelése
5.4. A tanulók és szüleik személyi adatainak kezelése
5.5.A szerződéses jogviszonyban állók adatainak kezelése
5.6. Az alkalmazottak felelőssége a személyes adatok védelmével kapcsolatban
5.7. Az adatnyilvántartásban érintett alkalmazottak, munkára jelentkezők, pályázók, tanulók és szülők, illetve szerződéses jogviszonyban állók jogai és érvényesítésük rendje
5.8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

6. Záró rendelkezések

1. sz. melléklet: A térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata
2. A helyi koordinátornak célszerű a helyettest kijelölni, munkakörét ezzel bővíteni. Tisztviselő egy lesz a tankerületnél, még a megnevezése folyamatban van, vélhetőleg dr. Bátori Orsolya lesz.


1. Általános rendelkezések

Az Intézmény vállalja, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységei és adatfeldolgozással
kapcsolatos tevékenységei során a jelen Szabályzatban, illetve a jogszabályokban foglaltaknak
megfelelően jár el, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:
(i) Magyarország Alaptörvénye („Alaptörvény”);
(ii) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („Rendelet”);
(iii) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(„Infotv.”).

1.1. Az adatkezelési szabályzat jogszabályi alapja és célja

Az intézményben folyó adatkezelés és -továbbítás rendjét jelen adatkezelési szabályzat, és a tankerületi
adatkezelési nyilvántartás határozza meg.
Az adatkezelési szabályzat legfontosabb céljai az alábbiak:
- az Infotv. és a Rendelet végrehajtásának biztosítása
- az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése
- azon adatok azon körének megismertetése az intézménnyel jogviszonyban állókkal, amelyeket
az iskola tanulóiról, munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott alkalmazottairól (a
továbbiakban: alkalmazott), egyéb szerződéses partnereiről az intézmény nyilvántart
- az adattovábbításra meghatalmazott alkalmazottak körének rögzítése
- az adatok továbbítására vonatkozó szabályok rögzítése
- a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása
- az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének közlése,
- az alkalmazottaknak a személyes adatok védelmével kapcsolatos felelősségének meghatározása.
Összefoglalva tehát a szabályzat célja az adatkezelésben érintett személyek – egyértelmű és részletes –
tájékoztatása az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról
és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés
időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

1.2. Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya

a) Az adatkezelési szabályzat betartása az intézmény vezetőjére, valamennyi foglalkoztatottjára,
munkára jelentkezőre, pályázójára, tanulójára és az intézménnyel szerződéses jogviszonyban állóra
nézve kötelező érvényű.
b) Az adatkezelési szabályzat az intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és
határozatlan időre szól.
c) Adatkezelési szabályzatunkat a jóváhagyást követő dátummal létesített tanulói jogviszony esetén a
tanuló – a kiskorú szülője – köteles tudomásul venni, a beiratkozáskor az intézmény adatkezelési
tevékenységéről a tanulót és a szülőt írásban tájékoztatni kell. A tanulói adatkezelés időtartama az
intézménybe való jelentkezéstől kezdődően legfeljebb a tanulói jogviszony megszűnését követő
harmadik év december 31-ig terjedhet. Kivételt képez ez alól a nem selejtezhető törzskönyv, a beírási
napló, amelyekre vonatkozóan az irattári őrzési idő az irányadó. Az irattári őrzési idő leteltével az
adatkezelést meg kell szüntetni.
d) Az adatkezelési szabályzatot a jóváhagyást követő dátummal létesített munkavállalói jogviszony
esetén a munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott személy köteles tudomásul venni, erről
a Munka Törvénykönyve 46. § (1) szakasza szerint készült írásos tájékoztatóban figyelmét fel kell hívni.
A munkavállalók adatainak kezelése a jogviszony kezdetétől a jogviszony megszűnését követő
harmadik év december 31-ig terjedhet. Kivételt képeznek ez alól a jogszabályok által kötelezően
megőrzendő dokumentumok. Az irattári őrzési idő leteltével az adatkezelést meg kell szüntetni.
e) Az adatkezelési szabályzatot a jóváhagyást követő dátummal létesített szerződéses jogviszony esetén
a jogviszonyban foglalkoztatott személy köteles tudomásul venni, erről a szerződéses jogviszony
létesítésekor a figyelmét fel kell hívni. A szerződéses jogviszonyban foglalkoztatott személy adatainak
kezelése a jogviszony kezdetétől a jogviszony megszűnését követő harmadik év december 31-ig
terjedhet. Kivételt képeznek ez alól a jogszabályok által kötelezően megőrzendő dokumentumok. Az
irattári őrzési idő leteltével az adatkezelést meg kell szüntetni.

2. Az intézményben nyilvántartott adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja

Az intézményben nyilvántartott adatok körét, az adatkezelés célját és jogalapját az Adatkezelési
tevékenységek nyilvántartásáról szóló tankerületi igazgatói utasítás tartalmazza.

3. Az adatok továbbításának rendje

3.1. Az adatok továbbításának általános szabályai

Az intézmény a személyes adatot csak akkor továbbíthatja más szervhez, ha azt törvény megengedi,
vagy ha az érintett ehhez hozzájárult. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került
sor, az intézmény a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése céljából, vagy az intézmény, illetve harmadik személy jogos érdekének
érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog
korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának
visszavonását követően is továbbíthatja.
Az intézmény csak olyan személyes adatot továbbíthat, amelynek az intézmény törvényben
meghatározott adatkezelője, vagy amit más adatkezelőtől jogszerűen átvett, amennyiben ezt az érintett
nem tiltotta meg.
Az intézmény kezelésében lévő személyes adat nyilvánosságra hozatalát törvény — az adatok körének
meghatározásával — közérdekből elrendelheti. Az adatok egyéb esetben történő nyilvánosságra
hozatalához az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség
esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg
Az adatkezelést végző alkalmazott az esetleges adattovábbításra irányuló megkeresés beérkezéséről
haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelést végző szervezeti egység felelős vezetőjét. Az egység
vezetője a rendelkezésre álló adatok alapján megvizsgálja az adattovábbítás feltételeinek fennállását, a
kérés teljesíthetőségét, szükség esetén további tájékozódást végez. Az adattovábbítási kérelem abban az
esetben teljesíthető, ha az tartalmazza:
a) az adattovábbítás célját, jogalapját (az alapul szolgáló törvényi rendelkezés pontos
megjelölését),
b) a kért adatok körének pontos meghatározását,
c) az érintett személy azonosításához szükséges adatokat, több személyre vonatkozó
adatigénylés esetén az érintettek azonosításához szükséges csoportképző ismérveket.
Amennyiben az adattovábbítás jogszerűségével kapcsolatban kétség merül fel, az érintett szervezeti
egységek vezetői — írásban vagy elektronikus úton — a tankerületi központ adatvédelmi
tisztviselőjéhez fordulhatnak, aki állásfoglalást ad ki az adattovábbítás jogszerűségéről. A megkeresett
szervezeti egység vezetője a megkeresések teljesítéséről — szükség esetén az adatvédelmi tisztviselő
állásfoglalásának figyelembe vételével — 15 munkanapon belül dönt. A döntés ellen az adatkérő 15
napon belül írásban benyújtott panasszal fordulhat a tankerületi igazgatóhoz, aki 15 napon belül határoz
az adatok továbbíthatóságáról.
Amennyiben az adattovábbítás feltételei fennállnak, az adatokat a megkeresést benyújtó szerv
rendelkezésére kell bocsátani. Az adatok átadásával kapcsolatban felmerült költségeket a megkeresést
benyújtó szerv viseli. Az adatok átadásáról szóló jegyzőkönyv felvételéről az adatkezelést végző
szervezeti egység vezetője gondoskodik.

3.2. Az intézményen belüli adattovábbítás

Az intézmény szervezeti rendszerén belül az intézmény által kezelt személyes adatok — a feladat
elvégzéséhez szükséges mértékben és ideig — továbbíthatók olyan szervezeti egységhez, amelynek a
törvényben vagy belső irányítási eszközben foglalt feladatainak ellátáshoz szükséges.
Az intézményben folyó, különböző célra irányuló adatkezelések csak törvényes cél érdekében,
indokolt esetben, ideiglenesen kapcsolhatók össze. Az adatkezelések összekapcsolásával összefüggő
alábbi tényeket az adatvédelmi nyilvántartásban rögzíteni kell.

3.3. Adattovábbítás külső megkeresés alapján

Az intézményen kívüli szervtől vagy magánszemélytől érkező, adatközlésre irányuló megkeresés csak
akkor teljesíthető, ha jogszabály, vagy az érintett írásbeli nyilatkozata felhatalmazza az intézményt. Az
érintett előzetesen is adhat ilyen tartalmú felhatalmazást, amely szólhat valamely időtartamra és a
megkereséssel élő szervek meghatározott körére.
A vonatkozó jogszabályokban meghatározott személyes és különleges adatok az érintett
nyilatkozattételétől függetlenül továbbíthatóak:
a) a társadalombiztosítási, illetmény és munkabér vagy más juttatás kifizetőhelyének minden
olyan adat, amely az illetmény, munkabér vagy más juttatás, jogosultság megállapításához,
igénybevételéhez szükséges;
b) a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, államigazgatási
szervnek a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adatok;
c) a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak a foglalkoztatással
összefüggő adatok,
d) a nemzetbiztonsági szolgálatnak a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV.
törvényben (a továbbiakban: Nbtv.) meghatározott feladatok ellátásához szükséges
valamennyi adat;
e) Infotv. 28. § alapján az intézményhez intézett adat-megismerési kérelem teljesítése céljából
a kérelmezőnek az Infotv. 26. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatnak
minősülő adatok,
1) a miniszternek vagy a fenntartónak egyedileg vagy informatikai rendszerben biztosított
közvetlen elérés útján az ágazati irányítással összefüggő feladatok ellátása, a miniszteri hatósági
jogkör gyakorlása céljából a feladatok ellátásához szükséges valamennyi adat.
Nem teljesíthető olyan adatigénylés, amelyeknek törvényessége — az adatigénylés vagy érintetti
hozzájárulás hiányos adattartalmára, vagy más körülményre tekintettel — nem állapítható meg.
A nemzetbiztonsági szolgálatoktól érkező megkeresésre, adatbetekintésre vonatkozó adatokról — ideértve
a megkeresés, betekintés tényét is —, és a megtett intézkedésekről az érintett, illetőleg más személy vagy
szervezet nem tájékoztatható.
A megkeresés alapján teljesített adatszolgáltatással kapcsolatos tényeket, körülményeket jegyzőkönyv
felvételével dokumentálni kell.
A megkeresésről szóló jegyzőkönyv első példányát az adatvédelmi koordinátor őrzi. A jegyzőkönyv
megőrzési ideje tíz év.
Nem kell jegyzőkönyvezni azon adattovábbításokat, amelyek ténye egyéb módon hitelesen rögzítésre
kerül. Így különösen nem kell jegyzőkönyvezni azon megkereséseket, amelyek írásban érkeznek, az
illetékes szervezeti egység iktatja, és az adattovábbítás iktatott, írásbeli dokumentummal valósul meg.

3.4. Adattovábbítás külföldre

Személyes adatot az adatkezelő vagy adatfeldolgozó harmadik országban adatkezelést folytató
adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó
részére akkor adhat át, ha
a) ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy
b) az adatkezelésnek az Infotv. és a Rendelet ide vonatkozóan előírt feltételei teljesülnek, és —
a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a
személyes adatok megfelelő szintű védelme.
A személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor biztosított, ha
a) az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja, vagy
b) a harmadik ország és Magyarország között az érintetteknek a jogai érvényesítésére, a
jogorvoslati jog biztosítására, valamint az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás független
ellenőrzésére vonatkozó garanciális szabályokat tartalmazó nemzetközi szerződés van
hatályban, vagy
c) az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás kötelező szervezeti szabályozásnak megfelelően
történik.
Az EGT tagállamba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli
adattovábbításra kerülne sor.
Olyan adatkezelés esetén, amelynél számolni kell külföldre irányuló adattovábbítással, az
érintettek figyelmét erre a körülményre már az adatok felvétele előtt fel kell hívni

4. Az adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak körének meghatalmazása

Az intézmény adatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat aktualizálásáért az intézmény
vezetője a felelős.
Jogkörének gyakorlására az ügyek alább szabályozott körében helyettest, az egyes pozíciókat betöltő
pedagógusokat és az iskolatitkárt hatalmazza meg. A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel
kapcsolatos feladatokat az intézmény vezetője személyesen vagy – utasítási jogkörét alkalmazva – saját
felelősségével látja el.
Az intézményben folyó adatkezelési tevékenység során adatkezelői feladatokat lát el az
intézményvezető, az intézményvezető-helyettes, az iskolatitkár, az osztályfőnökök, a munkavédelmi
felelős és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős.
Az iskolai weblap szerkesztésével megbízott pedagógusok:
- beszerzik a hozzájárulást a honlapra kerülő olyan pedagógusoktól, diákoktól és szülőktől, akikről a
weblapon személyes adatokat tartalmazó információk jelennek meg
- beszerzik a hozzájárulást a honlapra kerülő olyan pedagógusoktól és diákokról, akikről kiemelten a
személyüket ábrázoló fénykép jelenik meg a honlapon.

5. Az adatkezelés technikai lebonyolítása

5.1. Az adatkezelés általános módszerei

Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet:
- papír alapú irat
- elektronikus adat
- elektronikusan létrehozott, de papír alapon archivált adat
- az iskola weblapján elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép
Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes módszerrel is vezethetők.
Az oktatásért felelős miniszter az elektronikus módszert kötelezően is elrendelheti.

5.2. A munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók (alkalmazottak) személyes adatainak kezelése

Az alkalmazottaknak az intézményben nyilvántartott adatai körét, az adatkezelés célját és jogalapját az
Adatkezelési tevékenységek nyilvántartásáról szóló tankerületi igazgatói utasítás tartalmazza.
Az alkalmazottak személyi adatai papír alapú iratokban (személyi irat) és elektronikus adatbázisokban
kerülnek rögzítésre az alábbiak szerint:
- személyi anyagok papír alapú nyilvántartása
- Magyar Államkincstár nyilvántartása (KIRA)
- Oktatási Hivatal nyilvántartása (KIR),
- eKRÉTA Zrt. nyilvántartása (KRÉTA)

5.2.1. Személyi iratok

Személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett –
adathordozó, amely a munkaviszony létesítésekor, fennállása alatt, megszűnésekor, illetve azt követően
keletkezik és a munkavállaló személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.
A személyi iratok köre az alábbi:
- a munkavállaló személyi anyaga
- a munkavállaló tájékoztatásáról szóló irat
- a munkavállalói jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (pl. illetményszámfejtéssel kapcsolatos iratok)
- a munkavállaló bankszámlájának száma
- a munkavállaló saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó iratok

5.2.2. A személyi iratokra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja:

- a közokirat vagy a munkavállaló írásbeli nyilatkozata
- a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése
- bíróság vagy más hatóság döntése
- jogszabályi rendelkezés

5.2.3. A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak:

- az intézmény vezetője és helyettese
- az iskolatitkár mint az adatkezelés végrehajtója
- a vonatkozó törvény szerint jogosult személyek (adóellenőr, revizor, stb.)
- saját kérésére az érintett munkavállaló

5.2.4. A személyi iratok védelme

A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz
útján történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az
adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a
hálózatról való törlés, stb.) kell tennie.

5.2.5. A személyi anyag vezetése és tárolása

A munkavállalói jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a munkavállaló személyi
anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli. A személyi
anyagot tartalmuknak megfelelően, csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e célra személyenként
kialakított gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni.
A személyi anyag része a munkavállalói alapnyilvántartás. Az alapnyilvántartás első alkalommal papír
alapon készül, majd a továbbiakban számítógépes módszerrel is vezethető. A számítógéppel vezetett
munkavállalói alapnyilvántartást ki kell nyomtatni a következő esetekben:
- a munkaviszony első alkalommal való létesítésekor
- a munkaviszony megszűnésekor
- ha a munkavállaló adatai lényeges mértékben megváltoztak
A munkavállaló az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni a munkáltatói
jogkör gyakorlóját, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről. A személyi anyag
vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az intézmény vezetője a felelős. Utasításai és a munkavállalók
munkaköri leírása alapján az anyag karbantartását az iskolatitkár végzi.

5.3. A munkára jelentkezők, pályázók adatainak kezelése

A munkára jelentkezőknek az intézményben nyilvántartott adatai körét, az adatkezelés célját és
jogalapját az Adatkezelési tevékenységek nyilvántartásáról szóló tankerületi igazgatói utasítás
tartalmazza.
A személyes adatok kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek
- az intézményvezető
- az intézményvezető-helyettes
- az iskolatitkár.
Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok
továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok technikai
védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának külön védelmi
intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról való törlés, stb.) kell tennie.

5.4. A tanulók és szüleik személyi adatainak kezelése

A tanulóknak és szüleiknek az intézményben nyilvántartott adatai körét, az adatkezelés célját és
jogalapját az Adatkezelési tevékenységek nyilvántartásáról szóló tankerületi igazgatói utasítás
tartalmazza.

5.4.1. A tanulók és szüleik személyi adatainak védelme

A tanulók és szüleik személyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek
- az intézményvezető
- az intézményvezető-helyettes
- az osztályfőnök
- az iskolatitkár
Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok
továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok technikai
védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának külön védelmi
intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról való törlés, stb.) kell tennie.

5.4.2. A tanulók személyi adatainak vezetése és tárolása

A tanulói jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a tanulók személyi adatainak
összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli.
A tanulók személyi adatai papír alapú iratokban és elektronikus adatbázisokban kerülnek rögzítésre az
alábbiak szerint:
- összesített tanulói nyilvántartás
- törzskönyvek
- bizonyítványok
- beírási napló
- osztálynaplók
- e-napló
- a diákigazolványok nyilvántartó dokumentuma.
- KRÉTA rendszer
- KIR rendszer

5.5. A szerződéses jogviszonyban állók adatainak kezelése

A szerződéses partnereknek az intézményben nyilvántartott adatai körét, az adatkezelés célját és
jogalapját az Adatkezelési tevékenységek nyilvántartásáról szóló tankerületi igazgatói utasítás
tartalmazza.
A személyes adatok kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek
- az intézményvezető
- az intézményvezető-helyettes
- az iskolatitkár.
Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok
továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok technikai
védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának külön védelmi
intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról való törlés, stb.) kell tennie.

5.6. Az alkalmazottak felelőssége a személyes adatok védelmével kapcsolatban

Az intézmény minden alkalmazottjának kötelessége az adatkezelés jogszabályokban és e szabályzatban
meghatározott rendjének betartása. Az adatkezelők, illetve az iskola vezetői és pedagógusai felelősek a
tudomásukra jutott adatok védelméért. A tanulók, alkalmazottak és egyéb partnerek személyi adatait
kizárólag az e szabályzatban meghatározott személyek az itt meghatározott módon továbbíthatják. A
személyi adatok bármely más jellegű (szóbeli, telefonon történő, írásos vagy bármely más módon
történő) továbbítása szigorúan tilos!

5.7. Az adatnyilvántartásban érintett alkalmazottak, munkára jelentkezők, pályázók, tanulók és szülők, szerződéses jogviszonyban állók jogai

5.7.1. A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és a GDPR-ben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

5.7.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra,
hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését.

5.7.3. A törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes
adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ben meghatározott feltételek esetén.

5.7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek
valamelyike teljesül:

  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

5.7.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Abban az esetben, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett jogosult arra, hogy az
érintett által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes
adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

5.7.6. A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához, továbbá ha az adatkezelés az adatkezelő vagy
egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, az érintett jogosult arra, hogy a saját
helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az
említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

5.7.7. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés érdekében végzett adatkezelés esetén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy
bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve
a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a
személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a
továbbiakban e célból nem kezelhetők.

5.7.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki az érintettre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen
– ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely az érintettre nézve joghatással járna vagy az
érintettet hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
A fentiek nem alkalmazhatóak abban az esetben, ha a döntés:

  • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
  • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

5.8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

5.8.1. Kifogás az adatkezelőnél

Az érintett, aki a személyes adatai kezelésének körében jogai sérelmét állítja, a kérelmező személyének
azonosítására alkalmas, írásbeli kérelemben kifogást terjeszthet elő az adatkezelőnél. A kifogást az
adatkezelő köteles 30 napon belül kivizsgálni.

5.8.2. Panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Az érintett, aki a személyes adatai kezelésének körében jogai sérelmét állítja, panasszal élhet a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

5.8.3. Bírósági eljárás kezdeményezése

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét állítja, polgári pert kezdeményezhet.

6. Záró rendelkezések

Az adatkezelési szabályzatot a nevelőtestület módosíthatja a jogszabályokban meghatározott és e
szabályzatban jelzett közösségek véleményének beszerzésével és a fenntartó jóváhagyásával.

Budapest, 2018. szept. 03.
Endrődi Gábor
intézményvezető
Az iskola Szülői Munkaközössége, illetve az iskolai diákönkormányzat képviseletében aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy az adatkezelési szabályzat elkészítéséhez és elfogadásához véleményezési jogunkat gyakoroltuk.
………………………………………..
………………………………………..


1. sz. melléklet
Budapest I. Kerületi Petőfi Sándor Gimnázium
székhelyén működtetett
elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

1. A kezelt adatok köre

A Budapest I. Kerületi Petőfi Sándor Gimnázium (továbbiakban: iskola) székhelyén az épületen
bejáratainál, illetve az iskola udvarában történő mozgások megfigyelése elektronikus megfigyelő
rendszerrel (továbbiakban: kamerákkal) történik, mely során személyes adatokat tartalmazó
képfelvételek készülnek. A kamerarendszert a TRIGGER KFT működteti.

2. Az adatkezelés célja

A megfigyelésnek és a képfelvételek rögzítésének a célja az iskola területén tartózkodó személyek
életének, testi épségének, valamint az iskola területén tartózkodó személyek, továbbá az iskola által
használt vagyontárgyak védelme. Ennek keretében cél a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, a
jogsértő cselekmények megelőzése, továbbá, hogy ezekkel összefüggésben bizonyítékként kerüljenek
hatósági eljárás keretében felhasználásra.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az iskola közalkalmazottai vagy egyéb munkavégzés ellátására irányuló jogviszonyban, illetve tanulói
jogviszonyban álló személyek az elektronikus térfigyelő rendszerrel végzett adatkezelésről írásbeli
tájékoztatást kapnak. Az elektronikus térfigyelő rendszer alkalmazásához a közalkalmazotti vagy egyéb
munkavégzés ellátására irányuló jogviszonyban nem álló személyek hozzájárulása önkéntes, ráutaló
magatartással történik. Az elektronikus térfigyelő rendszer alkalmazásáról a területen megjelenni
kívánó harmadik személyek részére jól látható helyen, jól olvashatóan, tájékozódást elősegítő módon,
ismertetőt kell kihelyezni. Az ismertető szövegét a szabályzat „A” melléklete tartalmazza.

4. Az adatkezelés időtartama

A képfelvételeket az iskolában lévő központi felvevő egységen 3 munkanapig tároljuk.

5. Az adatkezelés jogosultsági köre

A kamerákkal folyamatosan sugárzott képek megtekintésére kizárólag a szabályzat „B” mellékletében
felsorolt személyek jogosultak.
A kamerák által készített és tárolásra került felvételeket kizárólag a szabályzat „C” mellékletében
felsorolt személyek nézhetik vissza.
A kamerák által készített és tárolásra került felvételekről mentést kizárólag a szabályzat „D”
mellékletében felsorolt személyek készíthetik.

6. Az adatbiztonsági intézkedések

6.1. A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy kerül elhelyezésre, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívül más személy ne láthassa-

6.2. A megfigyelést és a tárolt képfelvételek visszanézését kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából figyelhetik. A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt készíteni nem lehet.

6.3. A tárolt felvételekhez történt hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet, hogy az adatkezelő személye azonosítható legyen. A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített mentést dokumentálni kell. A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez történt hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni.

6.4. A rögzítő készülékben elkülönített merevlemezről fut az operációs rendszer és a rögzítésre került felvételek. A felvételekről külön biztonsági másolat nem készül.

6. 5. Jogsértő cselekmény észlelését követően a cselekményről készült felvétel tárolása és a szükséges hatósági eljárás haladéktalanul kezdeményezése felől intézkedni kell, egyben tájékoztatni kell a hatóságot, hogy a cselekményről képfelvétel készült.
Az adatok szolgáltatásáról külön nyilvántartást az adatvédelmi szabályzat 5. melléklete szerinti formanyomtatványon kell vezetni.

7. Az iskola épületén 4 db kamera van elhelyezve.

A kamerák pontos helyét és az általuk megfigyelt területet a szabályzat …….. melléklete tartalmazza.

8. Az érintettek jogai

8.1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 1. pont).

8.2. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a képfelvétel, illetve más személyes adat rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adat ne kerüljön megsemmisítésre, illetve törlésre. Bíróság
vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített képfelvételt, valamint
más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. A kérelmet az intézményvezetőnek kell benyújtani.

8.3. Az érintett kérelmezheti az iskolánál

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

8.4. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik, valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül az
intézményvezető megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntéséről a
kérelmezőt írásban tájékoztatja.

8.5. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

9. Az adatkezelési szabályzat elérhető a gazdasági irodában, letölthető az iskola honlapjáról.

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzat szeptember 4–én lép hatályba.
Budapest, 2018. szeptember 3.
Endrődi Gábor
intézményvezető


Elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata „A” melléklet
KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET!

Tájékoztató adatkezelésről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Budapest I. Kerületi Petőfi Sándor Gimnázium (továbbiakban:
iskola) bejáratainál, illetve az iskola udvarán történő mozgást elektronikus megfigyelő rendszerrel
(továbbiakban: kamerákkal) figyeljük, mely során személyes adatokat tartalmazó képfelvételek
készülnek.
Az adatkezeléshez történő hozzájárulás önkéntes, ráutaló magatartással történik.
Ön az iskola területére történő belépéssel és az itt tartózkodással hozzájárulását adja a képfelvétellel
kapcsolatos adatkezeléshez. A megfigyelésnek és a képfelvétel rögzítésének a célja az iskola területén
tartózkodó személyek életének, testi épségének, valamint az iskola területén tartózkodó személyek,
továbbá az iskola használatában álló vagyontárgyak védelme. Ennek keretében cél a jogsértések
észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése, továbbá, hogy ezekkel
összefüggésben bizonyítékként kerüljenek hatósági eljárás keretében felhasználásra.
A képfelvételeket az iskolában lévő kamerák központi felvevő egységén 3 munkanapig tároljuk. A
kamerarendszert a TRIGGER KFT működteti.
Az iskola épületén 4 db kamera lett elhelyezve. A kamerák pontos elhelyezéséről és az általuk megfigyelt
területről az adatkezelési szabályzatból informálódhat.
Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve –
azonosítható természetes személy kérelmezheti
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
A kérelmeket az intézményvezetőnek lehet benyújtani.

Az adatkezelési szabályzat elérhető a gazdasági irodában, letölthető az iskola honlapjáról.

Budapest, 2018. szept. 3
Endrődi Gábor
intézményvezető


Elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata „B” melléklet

A kamerákkal folyamatosan sugárzott képek megtekintésére jogosultak köre:
Intézményvezető
intézményvezető-helyettes
SZMK elnök DÖK vezető
Érintett tanuló pedagógusa


Elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata „C” melléklet

A kamerák által készített és tárolásra került felvételek visszanézésére jogosultak köre:
Intézményvezető
intézményvezető-helyettes
SZMK elnök DÖK vezető
Érintett tanuló pedagógusa

 


Elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata „D” melléklet

A kamerák által készített és tárolásra került felvételekről mentés készítésére jogosultak köre:
Intézményvezető
intézményvezető-helyettes
DÖK vezető
Érintett tanuló pedagógusa


Elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata „E” melléklet

ADATSZOLGÁLTATÁSI NYILVÁNTARTÁS
Sorszám
Adatszolgáltatást igénylő megnevezése
Adatszolgáltatás ideje
Adatszolgáltatás módja
Adatszolgáltatás célja, jogalapja
Szolgáltatott adatok köre
Adatszolgáltató neve

 


Elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata „F” melléklet

Épületen lévő kamerák elhelyezésével kapcsolatos információk:

Sorszám Egyes kamerák elhelyezése
A kamerák elhelyezésének célja
Terület, berendezés, amelyre a kamera látószöge irányul

1. Főbejárat

Az épületbe belépő, onnan távozó személyek mozgásának megfigyelése
A főbejárati ajtó és közvetlen környezete

2. Gazdasági bejárat

A teherkapu felőli mozgást figyeli
A teherkapu és az udvar környezete

3. Udvari bejárat

Az udvar felől történő mozgást figyeli
Az udvari ki- bejárat és környezete

4. Főbejárati folyosó

A főbejárati folyosó felől történő mozgást figyeli
A földszinti folyosó és közvetlen környezete

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez
Alulírott .......................................................................................................................................
………………………………………………………………… munkáltatónál közalkalmazotti
jogviszonyt/munkaviszonyt létesítő (munkavállaló) az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatót tudomásul
vettem. …………………. Iskola adatkezelési szabályzatát megismertem. A fentiek ismeretében az
épületen elhelyezett kamerák által képmásomról készített felvételekre vonatkozó adatkezeléshez jelen
nyilatkozat aláírásával hozzájárulok.
……………………………………….
aláírás

Oldal tetejére

Kapcsolat

Budapest I. Kerületi Petőfi Sándor Gimnázium

Cím: 1013 Budapest, Attila út 43.

Tel/fax: +36 1 375-7736

Email: admin@petofigimi.hu

OM kód: 035218
Telephelyikód: 0001
Tankerületi kód: BO 0201

bővebben »

Térkép


Petőfi Sándor Gimnázium